Bangal ki sthai bandobast ki Pramukh visheshtaon ki vivechana kijiye gramin Bangal per iska kya prabhav pada